Đặt tên ký tự đặc biệt [Thời gian đăng: 08:21 AM [31/10/2020]

  -Để đánh tiếng việt các bạn để Unikey or Vietkey phông chữ TCVN3(ABC) kiểu gõ Telex


-… là Alt 0133
° là Alt 0176
@ là Alt 64
• là Alt 7
Alt + 2222222 là sấm sét
____ là Alt 84Ž
Alt 0217 là dấu cách

° : 248 ( hoặc ° : 01456 )
∞ : 236 ( hoặc ∞ : 7148 )• : 7 ( hoặc • : 06549 )

← : 8475
† : 0134 ( hoặc † : 01414 )

… : 0133
™ : 0153
ß : 225 ( hoặc ß : 49631 )
Ç : 128 ( hoặc Ç : 09415 )
€ : 0128 ( hoặc € : 09856 )
¯ : 0943 ( hoặc ¯ : 0175 , ¯ : 0687 )
¹ : 0185
² : 253
³ : 0179
Sắc : 141
Huyền : 0204
Hỏi : 0210
Ngã : 0222
Nặng : 149